RIZIV Sociaal Statuut

Pensioenopbouw
Vroedvrouw

Vanaf 2023 hebben vroedvrouwen, zowel bedienden als zelfstandigen, toegang tot het RIZIV Sociaal Statuut. Het Sociaal Statuut van het RIZIV is een premie die in het kader van een overeenkomst aan de zorgverleners wordt toegekend in ruil voor de naleving van de bepalingen van de overeenkomst (honoraria, administratieve regels, enz.).

Voor vroedvrouwen bedraagt deze premie € 593,44 voor het prestatiejaar 2023.

Deze premie dient als basis voor het aanvullend pensioen dat de vroedvrouw moet voorzien om zijn/haar levensstandaard te behouden wanneer ze op pensioen gaat. Curalia werd opgericht in 1968 door de beroepsverenigingen van zorgverleners om zorgverleners te helpen deze premie te verkrijgen en het geld van het RIZIV-statuut te beheren ten voordele van de zorgverleners.

Heeft u recht op deze premie?

Ja, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet:

 • Het hele jaar (behalve het jaar waarin u uw diploma hebt behaald) geconventioneerd zijn geweest bij het RIZIV. 
 • U moet tijdens het prestatiejaar voldoende uitkeringen hebben terugbetaald door de ziekenfondsen. Een minimum van 150 terugbetaalde prestaties tijdens het jaar of 2.250 V-waarden is/zijn vereist. Alle prestaties worden in aanmerking genomen zodra ze zijn terugbetaald door een ziekenfonds en als ze gekoppeld zijn aan uw RIZIV-nummer, en als ze bijvoorbeeld in een ziekenhuis, thuis of in een geboortehuis worden uitgevoerd, of u nu in loondienst of als zelfstandige werkt
 • De procedure is digitaal en start automatisch als, en enkel als u een Sociale pensioenovereenkomst hebt afgesloten en de gegevens van dit contract zijn doorgegeven aan het RIZIV. Om meer te weten over deze procedure, klik hier. Het RIZIV zal zelf de gegevens met betrekking tot uw situatie en uw activiteit verzamelen om te bepalen of u recht hebt op het RIZIV Sociaal Statuut, maar het is noodzakelijk om te controleren of de verzamelde gegevens juist en volledig zijn: dit is een van de taken van Curalia.

Wat gebeurt er met deze premie?

Het wordt niet op uw bankrekening gestort, maar op een sociale pensioenovereenkomst, een pensioenverzekering die op uw naam bij Curalia is geopend.

Dit contract bestaat uit twee delen:

 • Een luik pensioen, gevuld door 90% van de gestorte bedragen. Het doel is om zoveel mogelijk aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen. Daarbij is het belangrijkste dat u de premie krijgt waar u recht op hebt. En Curalia is er om u te helpen.
 • Aanvullende garanties die de dekking van het verplichte socialezekerheidsstelsel TIJDENS uw loopbaan uitbreiden in geval van arbeidsongeschiktheid, bevalling (de uwe 😊), invaliditeit of overlijden.

Belangrijk: als u dit contract afsluit, geniet u van een buitengewoon belastingvoordeel als u zelf wilt sparen voor uw aanvullend pensioen, of u nu bediende of zelfstandige bent. Meer informatie op deze pagina van onze website.

Dit is een mogelijkheid, geen verplichting.

Om dit contract in orde te brengen, hoeft u alleen maar dit document in te vullen en naar ons op te sturen.

Uw RIZIV-statuut toevertrouwen aan Curalia

Dankzij meer dan 50 jaar expertise is de opvolging van de RIZIV-procedure een van de sterke punten van Curalia. Om deze expertise ten volle te benutten, zal u de mogelijkheid hebben om Curalia een mandaat te geven, vergelijkbaar met het mandaat dat u uw boekhouder geeft voor uw belastingaangifte. Dit mandaat laat Curalia toe alle stappen van de procedure te volgen en u te waarschuwen wanneer een wijziging uw tussenkomst lijkt te vereisen. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat u de premie ontvangt waarop uw prestaties recht geven. Dit mandaat is gratis en hoeft niet van jaar tot jaar verlengd te worden.

Digitale procedure

De procedure voor het verkrijgen van de RIZIV-premie voor het sociaal statuut vindt plaats in het jaar dat volgt op het prestatiejaar (het jaar waarin de premie wordt betaald) omdat er rekening moet worden gehouden met gebeurtenissen die plaatsvonden tussen 1 januari en 31 december van dat prestatiejaar. De procedure die in 2024 zal plaatsvinden, heeft dus betrekking op de voor 2023 toegekende premie.

Ze zal digitaal worden uitgevoerd. Het RIZIV zal de officiële databanken raadplegen en informatie verzamelen over de situatie en de activiteit van de zorgverleners om na te gaan of ze voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van het sociaal statuut, met inbegrip van de activiteitsdrempel, die specifiek is voor elk beroep.

Tijdslijn

Kennisgeving van contracten

01 Februari 2024

De digitale procedure wordt in gang gezet door het doorsturen van uw contractgegevens.

Als er één (en slechts één) contract in uw ProGezondheid-dossier staat, maakt het RIZIV automatisch de aanvraag voor het prestatiejaar aan. Dit geldt voor contracten waarvan de gegevens tot juni naar het RIZIV zijn verzonden.

Gegevensverzameling

01 Juni 2024

Het RIZIV verzamelt informatie over uw situatie en activiteit tijdens het vorige jaar: geregistreerde prestaties, onderbreking van de activiteit: ziekte, moederschap, enz.

Evaluatie

01 Juli 2024

Begin juli communiceert het RIZIV de verzamelde informatie en de evaluatie van de premie voor het RIZIV-statuut. Als u het eens bent met deze evaluatie, kunt u deze valideren of Curalia vragen deze te valideren op ProGezondheid. Dankzij deze validering kan de aan u toegekende premie sneller worden uitbetaald.

Vanaf dit moment, als er nog geen contract is gekoppeld aan het premiedossier van het jaar, moet er manueel een premieaanvraag worden aangemaakt via ProGezondheid of op papier (aangetekend schrijven).

Aanvullende informatie (juli - augustus)

01 Juli 2024

Tot 31 augustus kunt u aanvullende informatie geven om de door het RIZIV verzamelde informatie te corrigeren of aan te vullen. U kunt dit zelf doen of Curalia kan dit doen als u ons een mandaat heeft gegeven.

Deze informatie kan betrekking hebben op prestaties of periodes van inactiviteit (bevalling, arbeidsongeschiktheid, enz.) waarmee het RIZIV geen rekening heeft gehouden.

Eerste beslissingen

01 september 2023

Als u geen aanvullende informatie heeft verstrekt, neemt het RIZIV de evaluatie die het in juli heeft genomen op basis van de verzamelde informatie. Deze beslissing wordt u per e-mail of per post meegedeeld.

Als het RIZIV u niet het hoogste bedrag voor uw beroep toekent, kunt u de beslissing binnen 60 dagen betwisten met de elementen die uw betwisting ondersteunen.

Betaling

01 Oktober 2024

Het RIZIV betaalt de premies voor zorgverleners aan wie de hoogst mogelijke premie is toegekend en voor zorgverleners die de evaluatie of beslissing hebben gevalideerd.

Voor andere gevallen zal de betaling geleidelijk gebeuren zodra de beslissing definitief is.

Dossiers met aanvullende informatie

01 Oktober 2023

Als u aanvullende informatie heeft verstrekt, verwerkt het RIZIV deze informatie handmatig en neemt vervolgens een beslissing. Wanneer u deze beslissing ontvangt, kunt u deze binnen 60 dagen aanvechten. Een eventuele betaling wordt dan gedaan.

Deze verzekeringen worden u aangeboden door Curalia Brokers b.v. Curalia Brokers b.v. is een verzekeringsmakelaar erkend onder nummer 04573A.

Curalia Brokers b.v. is voor 100% een dochteronderneming van Curalia o.v.v.

Juridische bemerkingen

 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de infofiches van dit product, en de algemene voorwaarden.
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels in verzekeringen.
 • Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel.
 • Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een Curalia raadgever.
 • U kunt ook de volledige juridische bemerkingen raadplegen.