SFDR: Duurzaamheidsbeleid

Sinds haar oprichting in 1968 is winstmaximalisatie nooit het doel geweest van Curalia. Het doel is altijd geweest om een betere toekomst voor zorgverleners te garanderen.

Als onderlinge verzekeringsmaatschappij is er één punt van bestuur dat ons duidelijk onderscheidt van verzekeringsmaatschappijen gebaseerd op een kapitalistisch model: het principe van "één persoon, één stem". Dit democratisch principe is het stemsysteem dat van toepassing is op de algemene vergaderingen van Curalia, terwijl bij andere verzekeringsmaatschappijen de stem gewogen wordt volgens het aantal aandelen in bezit.

Als gespecialiseerde verzekeraar voor zorgverstrekkers geeft Curalia al geruime tijd prioriteit aan duurzame ontwikkeling in verschillende domeinen van haar beleid, zoals de belegging van haar pensioen- en verzekeringsreserves samengesteld door premies betaald door haar leden, maar ook via haar bedrijfscultuur, die elke dag samen met medewerkers wordt uitgebouwd.

Het referentiekader voor duurzame ontwikkeling is sinds meerdere jaren de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, die in september 2015 tijdens een top in New York door 193 landen werd goedgekeurd. De agenda is onderverdeeld in 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, ook wel SDG's genoemd) met 169 gedefinieerde doelstellingen.

Klik gerust op een van de SDG's voor meer informatie.

Hoewel deze 17 doelstellingen als een geheel moeten worden gezien, heeft Curalia besloten om zich te concentreren op 3 doelstellingen(zonder afbreuk te doen aan de andere 14):

  • Gezien de vergrijzing van de bevolking speelt Curalia een essentiële rol als verzekeraar via de aanvullende pensioen- en hospitalisatieverzekeringsproducten die zij haar klanten aanbiedt.
  • Curalia voert een beleid om de geestelijke gezondheid en het welzijn van haar medewerkers te bevorderen
  • Wat haar beleggingsbeleid betreft, heeft Curalia besloten om bedrijven die actief zijn in de tabakssector uit te sluiten, om sociale infrastructuurprojecten te financieren (die bijdragen aan SDG 3) en om de gezondheidssector te overwegen ten opzichte van de referentie-index gebruikt in haar aandelen- en/of obligatiemandaten.
SDG NL 03
  • Begin 2023 installeerde Curalia zonnepanelen op haar dak, waardoor het aandeel hernieuwbare energie in haar energiemix zal toenemen. Curalia heeft ook gekozen voor een 100% groene energieleverancier.
  • Curalia investeert al lang in infrastructuurprojecten voor hernieuwbare energie (gekoppeld aan SDG 13). In de afgelopen jaren heeft Curalia haar investeringen in infrastructuurfondsen (waaronder energie-infrastructuurprojecten en schone energietechnologieën) aanzienlijk verhoogd.
SDG NL 07
  • Bij Curalia is er nultolerantie voor elke vorm van discriminatie op de werkvloer
  • Bij de aanwerving wordt niet gediscrimineerd op basis van afkomst, huidskleur, leeftijd, seksuele of religieuze geaardheid, enz.
  • Meer specifiek aarzelt Curalia niet om kandidaten die niet alle hokjes van het functieprofiel aankruisen en/of ouder zijn dan 50 een kans te geven.
  • In lijn met SDG 5 zijn vrouwen goed vertegenwoordigd in management- en directiefuncties.
SDG NL 10

Curalia en duurzame investering

Het concept "duurzame ontwikkeling" wordt in de praktijk vaak vertaald door 3 basiscriteria, samengevat door het acroniem "ESG" voor "Environment, Social and Governance" (“Milieu, Maatschappij en Bestuur). Met recente regelgeving, waaronder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), creëert de Europese Commissie geleidelijk een standaardkader voor een duurzaamheidsrapportering in de financiële sector.

Terecht vragen steeds meer klanten in hoeverre hun spaargeld en pensioenen worden belegd op een wijze die niet schadelijk is voor het milieu, sociale onrechtvaardigheid in stand zou houden of slecht geleide bedrijven financieren. Meer specifiek, in welke mate dragen onze beleggingen bij tot impactbeleggen, d.w.z. de gerichte financiering van positieve ESG-initiatieven? Curalia verschuift nu geleidelijk haar beleggingsportefeuille - met een voortdurende focus op rendement - naar een portefeuille die voldoet aan de ESG-normen.

Bovendien verplicht de "SFDR"-regelgeving ons om uit te leggen hoe wij de risico's met betrekking tot duurzame ontwikkeling integreren in onze beleggingsbeslissingen en hoe deze beslissingen het behaalde rendement beïnvloeden. U vindt meer informatie over dit onderwerp in de nota "ESG en het investeringsbeleid van Curalia".

In dit stadium houdt Curalia geen rekening met de negatieve impact van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren omdat wij momenteel niet in staat zijn deze te meten. Niettemin hebben we een consultant in de arm genomen om ons te helpen onze koolstofvoetafdruk te berekenen en een stappenplan op te stellen met concrete acties om deze voetafdruk te verkleinen.

Duurzaamheid en beloningsbeleid

Duurzame ontwikkeling staat niet alleen voorop bij onze investeringen. Ze speelt ook een rol in de bedrijfscultuur van Curalia, waar we samen aan bouwen, dag na dag. Waarden als gelijke kansen, persoonlijke ontwikkeling en nultolerantie voor diverse vormen van discriminatie staan centraal. Duurzaamheid speelt zeker een belangrijke rol in onze relatie met u, onze klant. Bij Curalia verbeteren we voortdurend onze dienstverlening en staan we garant voor objectief advies dankzij onze raadgevers en experts met wie u in contact staat. Een passend beloningsbeleid is daarbij, onder meer, essentieel. Het wordt al gekenmerkt door een attitude die risicovol gedrag ontmoedigt en een strikt kader voor variabele verloning voorziet. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de "SFDR"-reglementering hebben we ons beloningsbeleid uiteengezet op de pagina "ESG en het HR-beleid van Curalia".

Duurzaam bestuur

Duurzaamheid is een prioriteit voor de Raad van Bestuur en het Directiecomité.

Het Directiecomité implementeert de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf, die wordt bepaald door de Raad van Bestuur.

Het Risk & Compliance Committee houdt toezicht op de duurzaamheidsrisico’s.