SFDR: Duurzaamheidsbeleid

Als gespecialiseerd verzekeraar voor de zorgverleners stelt Curalia duurzaamheid reeds geruime tijd voorop in diverse terreinen van haar beleid: bij het beleggen van de pensioen- en verzekeringsreserves opgebouwd met de premiestortingen van onze leden, maar ook bij de bedrijfscultuur waaraan we elke dag bouwen samen met al onze medewerkers.

Sinds enkele jaren is het referentiekader voor duurzame ontwikkeling de Agenda 2030 van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling, die in september 2015 tijdens een top in New York door 193 landen werd goedgekeurd. Deze is onderverdeeld in 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) met 169 gedefinieerde doelen.

Klik gerust op een van de SDG's voor meer informatie.

Curalia en duurzaam investeren

Het begrip ‘duurzaamheid’ wordt in de praktijk vaak concreet gemaakt door te spreken over 3 toetsstenen, samengevat in het acroniem ‘ESG’. Dat staat voor Environmental, Social & Governance ofwel milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur. Met recente regelgeving, o.m. vervat in de ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ of ‘SFDR’ creëert de Europese Commissie stapsgewijs een standaardkader voor de rapportering over duurzaamheid in de financiële sector.

Terecht stellen steeds meer cliënten de vraag in welke mate hun spaar- en pensioengelden belegd worden op een manier die het milieu niet schaadt, geen maatschappelijke wantoestanden in stand houdt, en geen pover bestuurde bedrijven financiert. Meer zelfs, in welke mate dragen onze beleggingen bij aan ‘impact investing’, eenvoudig gesteld het gericht financieren van ESG-positieve initiatieven?

Periodieke doorlichting van de beleggingsportefeuille

In 2018 lieten we onze beleggingsportefeuille een eerste maal tegen een ESG-filter houden in samenwerking met onafhankelijke experten van Fairfin en ForumEthibel. Meer gedetailleerde informatie over de gehanteerde methodologie is beschikbaar op ‘Curalia en Duurzaam Beleggingsbeleid’. De experten kwamen destijds tot de conclusie dat 82% van de bedrijven waarin Curalia belegde voldeden aan de criteria van ForumEthibel. Dit vormt voor ons de ‘nulmeting’, de vertrekbasis van waaruit we verder aan het ESG-karakter van onze portefeuille bouwen.

Stapsgewijs naar een ESG-portefeuille

Uiteraard komt het er nu op aan onze beleggingsportefeuille stapsgewijs - en met permanente aandacht voor het rendement - naar een ESG- ‘compliant’ portefeuille te sturen. Daarom hebben we na de screening ook de afspraken met onze vermogensbeheerders bijgestuurd. Zo hebben we onze beheerders van de aandelen- en obligatieportefeuilles gevraagd een filter toe te passen waarbij ze alle bedrijven elimineren die ook zijn uitgesloten door het Noorse Pensioenfonds, wereldwijd erkend als leidinggevende institutionele belegger wat betreft ‘ESG-investing’. Bovendien moeten ze het ‘best-in-class’ principe toepassen om per sector de meest ESG-vriendelijke bedrijven te kiezen. Hierbij mogen ze zich niet enkel op hun interne analyse baseren maar moeten ze eerst en vooral externe ratings hanteren.

De af te leggen weg

We willen periodiek onze vooruitgang naar ESG- ‘compliance’ laten evalueren door externe experten. Daarom werd een tweede screening van onze beleggingsportefeuille door ForumEthibel uitgevoerd eind 2021 waarbij ook een roadmap naar ESG-compliance is uitgetekend. Intussen hebben we bij Curalia ook onze eerste stappen gezet in ‘impact investing’, waarbij niet enkel financieel rendement een rol speelt, maar waarbij kapitaal verschaft wordt aan initiatieven die een meetbaar gunstige sociale of ecologische impact genereren. Toch is er nog een heel stuk van de weg af te leggen en tegelijk evolueert de regelgeving terzake erg snel. De recente ‘SFDR’-regelgeving vraagt ons toe te lichten hoe we duurzaamheidsrisico’s in onze beleggingsbeslissingen integreren en hoe die beslissingen de behaalde rendementen beïnvloeden. Hierover kunnen we momenteel evenwel nog geen toelichting geven aangezien vele elementen nog verduidelijking vragen en in vele gevallen de bedrijfs- en andere informatie nog ontbreekt om risico’s of impact te kunnen kwantificeren. Deze lacunes worden wellicht spoedig ingevuld en daarom verwachten we tegen eind 2024 ‘compliant’ te kunnen zijn met door deze regelgeving opgelegde informatieverplichtingen.

Duurzaamheid en beloningsbeleid

Niet enkel bij onze beleggingen komt duurzaamheid op de voorgrond. Uiteraard speelt het ook in de bedrijfscultuur van Curalia waaraan we dag na dag samen bouwen. Dat is er een die waarden zoals gelijke kansen, persoonlijke ontwikkeling, en zero tolerantie voor de diverse vormen van discriminatie centraal stelt. Duurzaamheid speelt zeker ook een grote rol in de relatie met U, onze cliënt. Bij Curalia bouwen we continu aan een betere dienstverlening en willen we U objectief advies garanderen door onze Raadgevers en Experten waarmee U in contact staat. Hiervoor is o.m. een aangepast verloningsbeleid essentieel. Dat wordt nu al gekenmerkt door een ontmoediging van risicogedrag en een strikte omkadering van de variabele verloning. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de ‘SFDR’-regelgeving documenteerden we ons verloningsbeleid in ‘ESG en het HR-beleid bij Curalia’.