ESG en het HR-beleid bij Curalia

VISIE – MISSIE - WAARDEN

Onze visie: Zorgverleners een betere toekomst garanderen.

Alles wat we dagdagelijks doen, moet in het teken staan van, en bijdragen aan, het garanderen van een betere toekomst voor zorgverleners. Dit is de ultieme belofte die wij aangaan als bedrijf, met onze leden. Ze stuurt onze manier om de markt te benaderen, bepaalt waar we de komende jaren op zullen focussen en brengt onze interne samenwerking naar een hoger niveau.

Onze missie: We creëren relaties voor het leven.

De essentie is dat we onze leden zo optimaal mogelijk ondersteunen bij alle stappen in hun leven, zowel privé als professioneel. We leveren niet gewoon ‘producten’, maar creëren ‘partnerships for life’. Door ons advies proactief uit te bouwen en onze oplossingen bijkomend af te stemmen op elke nieuwe mijlpaal in het leven en carrière van onze leden, beschermen we ze vandaag en helpen we hun toekomst effectief op te bouwen. Deze aanpak biedt hen de rust en ook de mogelijkheid om nu reeds ten volle van het leven te genieten.

Curalia staat zorgverleners bij met proactief advies, producten en diensten op maat bij elke stap richting een nieuwe mijlpaal, binnen het domein van verzekeringen en pensioenopbouw. We beschermen hen vandaag en bouwen mee aan hun toekomst.

Onze waarden

SIMPEL IS BETER

Elk aspect van onze activiteiten richt zich op het vereenvoudigen van het leven van onze leden. We staan open voor voortdurende optimalisatie van onze producten, processen en communicatie.

Want simpel is doorgaans beter.

 • We maken elke interactie met elkaar, en onze leden, zo eenvoudig mogelijk. Dit maakt het leven voor iedereen makkelijker.
 • Leden moeten ons steeds makkelijker kunnen contacteren, o.a. door toegankelijkere interfaces op websites en applicaties.
 • Ieder van ons draagt zijn of haar steentje bij om onze interne processen te vereenvoudigen.
 • Leden ondersteunen met proactief advies voor nieuwe producten en diensten zal op een organische manier gebeuren.

DURF DOEN

Wij geloven in ‘doen’ en in het realiseren van dingen. Als je durft doen, dan leer je en groei je. Dit vergt ook een gezonde dosis nieuwsgierigheid. Vooruitgang is het gevolg van proactief te zijn, van daadkrachtig te zijn en van te durven je hoofd te stoten.

 • We stimuleren initiatieven. We wachten niet af, maar nemen het heft zelf in handen.
 • We zijn nieuwsgierig! Naar onze klant en zijn verhaal, naar het werk van onze collega’s, onze producten. Hoe meer we weten, hoe beter we onze klanten kunnen bedienen.
 • We staan open voor directe feedback, het is de beste manier om te groeien als persoon en als team.
 • We proberen, doen, ondernemen en proberen opnieuw als we ergens een eerste keer niet in slagen.
 • De klant is van ons allemaal: we streven naar een sterke cross-departementele samenwerking voor onze leden, dit legt het ownership bij élke medewerker van Curalia
 • We komen op voor onze mening tijdens de discussie, niet achteraf.

POSITIVISME IS AANSTEKELIJK

Elke uitdaging die we tegenkomen, is een kans op een positieve impact. Daarom geloven wij dat, door ons bedrijfsproces met een positieve kijk te benaderen, er meer mogelijkheden voor onze leden zullen ontstaan.

 • Bij Curalia is positivisme een mindset, de manier om door een andere bril naar de zaken te kijken.
 • “Dat gaat niet.” is een uitspraak die bij ons niet meer bestaat omdat we samen denken in oplossingen, niet in problemen.
 • Elke uitdaging is een opportuniteit voor nieuwe mogelijkheden.
 • We denken niet alleen in het NU – in alles wat we doen, kijken we ook steeds naar de volgende stappen.

PERSONEELSBELEID IN EEN ESG CONTEXT

 

Environmental

Curalia stimuleert milieuvriendelijk vervoer bij het personeel. Heel wat medewerkers maken gebruik van het openbaar vervoer of komen per fiets. Medewerkers die naar het werk fietsen, ontvangen een fietsvergoeding. Er wordt hen ook de mogelijkheid geboden een elektrische fiets te leasen. Onze parking voorziet voldoende staanplaatsen voor fietsen en onze gebouwen zijn uitgerust met douches. Hiermee willen we onze medewerkers aanmoedigen tot een gezonde levensstijl. Zo faciliteren we ook sporten tijdens de middagpauze.

Curalia leaset nog alleen elektrische of hybride bedrijfswagens en schakelt zo tegen 2028 over naar een volledig groen wagenpark. In onze gebouwen zijn laadpalen voor elektrische wagens voorzien en we assisteren onze werknemers bij laadoplossingen thuis.

Het gebouw waar onze kantoren huisvesten werd recent gebouwd. Bij de bouw werd rekening gehouden met de laatste geldende energienormen. Daarnaast hebben we in hartje Brussel een groene long aangelegd met een ruime binnentuin en een groendak.

495cb550-ec11-4b8d-a903-93dbbe1b57fc

Social

Het welslagen van een onderneming is afhankelijk van de vaardigheden, persoonlijkheden, motivatie en ervaringen van de medewerkers. Als werkgever streven we ernaar onze medewerkers een goede werkomgeving aan te bieden, waarin ethisch en respectvol handelen centraal staat. We werken aan de ontwikkeling van menselijk kapitaal, zowel individueel als in team.

Voor een goede ontwikkeling van onze medewerkers voorzien we regelmatig interne opleidingen, maar bieden we ook voldoende kansen voor externe opleidingen. Medewerkers worden aangespoord initiatief te nemen en, naast de door ons aangeboden opleidingen, zelf op zoek te gaan naar opleidingen binnen hun interessegebied.

Naast opleiding voorziet Curalia ook momenten van teambuilding. Op onze jaarlijkse personeelsdag wordt hier de nodige aandacht aan besteed. Verder organiseren we tal van formele (o.m. een nieuwjaarsdiner) en informele momenten om het groepsgevoel te versterken. We willen voldoende ruimte laten voor een informele babbel zodat medewerkers mekaar beter leren kennen, wat een positieve invloed heeft op de professionele samenwerking.

We streven ernaar te beschikken over medewerkers met diverse vaardigheden en ervaringen, zodat we een kwalitatieve dienstverlening kunnen garanderen.

Eind 2021 werden de interne diensten hervormd om onze leden beter te kunnen bedienen, de aanpak te verdelen tussen klant en product en de werkdruk op onze medewerkers te verlagen. Deze nieuwe structuur zorgt voor meer interne doorgroeimogelijkheden, waardoor we onze medewerkers extra carrièrekansen bieden. Door meer rotatie- en doorgroeimogelijkheden binnen Curalia ambiëren we een lager personeelsverloop dan wat wordt gemeten binnen de sector.

We besteden de nodige aandacht aan diversiteit en gelijke kansen wat zich zichtbaar uit in ons organogram (goede mix in leeftijd, geslacht en taal) en voeren een nultolerantie beleid betreffende discriminatie, pesterijen, geweld en grensoverschrijdend gedrag op het werk. Wie zich schuldig maakt aan één van de voorgaande handelingen, wordt hierop aangesproken. Indien nodig wordt de procedure ingezet met de interne en/of externe preventieadviseur. We zijn ons ervan bewust dat er op alle niveaus van de organisatie aandacht moet besteed worden aan diversiteit en gendergelijkheid.

Voor de intrede van de coronapandemie was telewerk beperkt tot een aantal (kader)functies. Tijdens de coronapandemie werkten bijna alle medewerkers van thuis. Hierdoor werd beslist om structureel twee dagen per week telewerk toe te laten voor alle medewerkers. Curalia hoopt op deze manier een goede work-life balance te creëren voor onze medewerkers.

Naast een betere work-life balance moedigen we onze medewerkers aan tot een gezonde levensstijl. We vermeldden al dat we voor de sportieve medewerkers douches ter beschikking stellen. Verder stellen we hen te werk in lichtrijke kantoren, zorgen we voor ergonomisch bureaumateriaal, plannen we periodiek een oogonderzoek voor zij die frequent beeldschermwerk verrichten, en promoten we gezonde voeding, o.m. met gratis fruit.

Governance & verloningsbeleid

Als verzekeringsmaatschappij zijn we gebonden aan strikte richtlijnen opgelegd en gecontroleerd door de NBB en de FSMA.

Op onze website en op het intranet stellen we de ‘nota van integriteitspolitiek’ ter beschikking. Deze code is van toepassing op de bestuurders en medewerkers van Curalia. Hiermee bestrijden we corruptie, fraude en witwassen. Iedereen wordt geacht deze nota naar de geest en de letter te respecteren.

Curalia is zich bewust van het belang van een management en directieteam dat de juiste waarden uitdraagt. Zij zorgen voor een georganiseerde sturing en opvolging van de gevoerde strategie. De taakverdeling tussen de Raad van Bestuur, het management en de diverse comités staat duidelijk omschreven in het SFCR document op onze website.

Het remuneratiecomité adviseert over het verloningsbeleid van Curalia, maar ook over de vergoeding van de bestuurders en van het directiecomité. Het remuneratiecomité controleert op regelmatige basis het algemene salarisniveau van de personeelsleden.

Curalia voert een marktconform verloningsbeleid. Dit is cruciaal om de juiste mensen aan te trekken en te behouden. Het verloningsbeleid is erop gericht bij onze medewerkers het juiste gedrag te stimuleren en goede prestaties te belonen.

Vanaf 2022 voert Curalia een nieuw beleid rond variabele verloning. Deze variabele verloning is gekoppeld aan vooraf bepaalde objectieven. Aan deze objectieven worden kwaliteitsnormen gekoppeld. Hierbij waken we erover dat de variabele verloningsstrategie niet leidt tot ongepast gedrag, noch tot buitensporige beloningen. Ze moet voor onze medewerkers een aansporing zijn om door optimaal advies te leveren 
aan de leden en ook de bedrijfsobjectieven te helpen realiseren.

Jaarlijks houdt de directie een individueel evaluatiegesprek met elke medewerker, waarin de evolutie van zijn prestaties wordt besproken en geëvalueerd. In functie van de beoordeling van de prestaties kent de directie een bonus toe. Bij de beoordeling van de prestaties wordt rekening gehouden met de verworven vakkundigheid, de inzet en de verantwoordelijkheidszin van het personeelslid. Ook de naleving van de procedures en de zin voor teamwerk spelen een rol bij de beoordeling.

Naast de jaarlijkse evaluatiegesprekken heeft elke medewerker jaarlijks een ‘welfare’ gesprek met de HR Officer, waarin dieper wordt ingegaan op het welzijn van de medewerker, de huidige situatie en de toekomstperspectieven. In dit gesprek wordt specifiek gevraagd naar het welbevinden en mentale welzijn van de medewerker. In samenspraak met het personeelslid worden eventueel aanpassingen aan werkmethodes en taken, of heroriëntaties overwogen.