Beroepsaansprakelijkheid

Verzekeringen
Logopedist

Zorgverleners zijn ook maar mensen. En mensen maken soms fouten. Voorkom financiële zorgen bij beroepsfouten.

 

Elk beroep heeft eigen kenmerken die een aangepaste dekking vereisen. Daarom heeft Curalia Brokers een polis op maat gemaakt die niet alleen de beroepsaansprakelijkheid dekt, maar tevens ook rechtsbijstand aanbiedt volgens de noden van uw beroep als logopedist.

De burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt via Baloise Insurance. Om uw belangen optimaal te verdedigen kiezen we voor een onafhankelijke rechsbijstand via ARAG.

BA Beroep Logopedisten en Audiologen (Baloise Insurance)

RB Curalia Medische en Paramedische beroepen (ARAG)

Wie is verzekerd?

De basispolis voorgesteld door Curalia Brokers dekt de aansprakelijkheid van:

- de zelfstandige logopedist(e) en audiolo(o)g(e) binnen de grenzen van de wettelijke uitoefening van het beroep;
- logopedist(e) en audilo(o)g(e) in loondienst.

Hoeveel kost de verzekering?

De basispremie voor een zelfstandige bedraagt € 100,00 per jaar, kosten en taksen inbegrepen.

De basispremie voor een bediende bedraagt € 100,00 per jaar, kosten en taksen inbegrepen.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt elke eventuele lichamelijke of materiële schade toegebracht aan één van uw patiënten naar aanleiding van een daad gesteld door u of een persoon waarvoor u verantwoordelijk bent in het kader van uw beroep.

De verzekering dekt ook alles wat gelinkt is aan de uitbating van een kabinet. Voorbeeld: u maakt de vloer van uw kabinet schoon. De eerste patiënt die binnenwandelt glijdt uit op de natte vloer en bezeert zichzelf.

De anterioriteit en posterioriteit zijn verzekerd zonder bijpremie. Check de algemene voorwaarden.

De verzekerde bedragen zijn:

Inzake burgerlijke aansprakelijkheid:

- Lichamelijke schade: € 5.000.000,00 per schadegeval en € 10.000.000,00 per verzekeringsjaar;
- Materiële schade: € 250.000,00 per schadegeval en € 500.000,00 per verzekeringsjaar. Inzake rechtsbijstand:
- € 25.000,00 per schadegeval voor de waarborgen: strafrechtelijke verdediging, burgerlijk verhaal, burgerlijke verdediging en onroerende goederen;
- € 15.000,00 per schadegeval voor de waarborg geschillen met verzekering BA Beroep, disciplinaire verdediging en RIZIV.

Wat is niet verzekerd?

Voor een volledige lijst, check de algemene voorwaarden

- de schade die het gevolg is van een staat van alcoholintoxicatie, intoxicatie ten gevolge van medicijnen, of schade veroorzaakt onder invloed van verdovende middelen of door flagrante fysische of psychische ongeschiktheid
- de opzettelijk veroorzaakte schade;
- de schade die voortvloeit uit een weigering om een in gevaar verkerend persoon te helpen;
- de schade veroorzaakt door oorlog, burgeroorlog en feiten van dezelfde aard;
- de schade veroorzaakt tijdens een staking, een lock-out, oproer, daden van terrorisme of sabotage, gewelddaden met collectieve inslag (politiek, sociaal, ideologisch en andere) al dan niet gepaard gaande met verzet tegen de overheid, tenzij de verzekerde aantoont dat er geen enkel oorzakelijk verband bestaat tussen die gebeurtenissen en het schadegeval;
- vennootschaps-en verenigingsrecht, een procedure inzake faillissement of gerechtelijk akkoord tegen u, concurrentie, intellectuele rechten;
- een onroerend goed anders dan het/de verzekerd(e) adres(sen)/niet bedoeld voor uw beroepsactiviteit;
- een motorvoertuig;
- uw privé-leven.

Vraag uw offerte aan via info@curalia.be of via onderstaande knop.

Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel. Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.

Het Belgisch recht en de dwingende bepalingen van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en van de diverse uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op de polis. Alle geschillen in verband met deze polis en de gekozen waarborgen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.