RIZIV Sociale Voordelen

Pensioenopbouw
Arts

Iedere arts aanvaardt stilzwijgend de regels van het akkoord artsen-ziekenfondsen (Medicomut Akkoord). Met dit akkoord gaat de arts een verbintenis aan tot het respecteren van de RIZIV-richtlijnen over onder meer de nomenclatuur, honoraria en administratieve procedures.

In ruil voor het respecteren van de RIZIV-richtlijnen ontvangt elke arts een jaarlijkse uitkering van het RIZIV. Deze bijdrage wordt gebruikt om het aanvullend pensioen mee op te bouwen en moet ervoor zorgen dat een arts zijn levensstandaard kan behouden wanneer hij op pensioen gaat. 

Wat zijn de voorwaarden om voor deze premie in aanmerking te komen?

  1. Het akkoord artsen-ziekenfondsen niet weigeren voor een volledig jaar. Door de digitalisering van de procedure vanaf 2020 moet u geen aanvraag meer indienen voor de prestaties van het jaar X. Het RIZIV verzamelt zelf informatie over uw situatie en uw activiteit om vast te stellen of u recht heeft op het statuut en voor welk bedrag. Kom hier alles te weten over de digitale procedure.
  2. De activiteitendrempel bereiken, uitgedrukt als het bedrag dat door het RIZIV wordt vergoed voor uw voordelen, van toepassing op uw specialiteit. Deze activiteitendrempel is gebaseerd op uw activiteit tijdens het “X-2” jaar, dat wil zeggen jaar 2022 voor de voordelen van 2024. Huisartsen en specialisten in opleiding genieten sociale voordelen voor de duur van hun opleiding. De activiteitendrempel wordt niet toegepast tijdens de eerste 5 jaar activiteit na hun specialisatie.
  3. Het belangrijkst : U moet beschikken over een actief aanvullend pensioencontract waarop het bedrag van de tussenkomst kan gestort worden.

Belangrijk: als u dit contract afsluit, geniet u van een buitengewoon belastingvoordeel als u zelf wilt sparen voor uw aanvullend pensioen, of u nu bediende of zelfstandige bent. Meer informatie op deze pagina van onze website.

Dit is een mogelijkheid, geen verplichting.

Om dit contract in orde te brengen, hoeft u alleen maar dit document in te vullen en naar ons op te sturen.

Uw sociale voordelen RIZIV toevertrouwen aan Curalia

Door jarenlange expertise is het opvolgen van de RIZIV-procedure één van de sterke punten van Curalia. Ook nu bij de digitalisering van het RIZIV-Statuut staan wij klaar om uw dossier te beheren en uw belangen te verdedigen. Zoals het mandaat dat u aan een boekhouder kan geven voor uw fiscale aangifte, heeft u de mogelijkheid om een mandaat aan een persoon of een onderneming te geven om de procedure voor uw RIZIV-statuut op te volgen. Er is geen limietdatum voor de toekenning van dit mandaat.

Digitale procedure

De procedure voor het verkrijgen van de RIZIV-premie voor het sociaal statuut vindt plaats in het jaar dat volgt op het prestatiejaar (het jaar waarin de premie wordt betaald) omdat er rekening moet worden gehouden met gebeurtenissen die plaatsvonden tussen 1 januari en 31 december van dat prestatiejaar. De procedure die in 2024 zal plaatsvinden, heeft dus betrekking op de voor 2023 toegekende premie.

Ze zal digitaal worden uitgevoerd. Het RIZIV zal de officiële databanken raadplegen en informatie verzamelen over de situatie en de activiteit van de zorgverleners om na te gaan of ze voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van het sociaal statuut, met inbegrip van de activiteitsdrempel, die specifiek is voor elk beroep.

Tijdslijn

Kennisgeving van contracten

01 Februari 2024

De digitale procedure wordt in gang gezet door het doorsturen van uw contractgegevens.

Als er één (en slechts één) contract in uw ProGezondheid-dossier staat, maakt het RIZIV automatisch de aanvraag voor het prestatiejaar aan. Dit geldt voor contracten waarvan de gegevens tot juni naar het RIZIV zijn verzonden.

Gegevensverzameling

01 Juni 2024

Het RIZIV verzamelt informatie over uw situatie en activiteit tijdens het vorige jaar: geregistreerde prestaties, onderbreking van de activiteit: ziekte, moederschap, enz.

Evaluatie

01 Juli 2024

Begin juli communiceert het RIZIV de verzamelde informatie en de evaluatie van de premie voor het RIZIV-statuut. Als u het eens bent met deze evaluatie, kunt u deze valideren of Curalia vragen deze te valideren op ProGezondheid. Dankzij deze validering kan de aan u toegekende premie sneller worden uitbetaald.

Vanaf dit moment, als er nog geen contract is gekoppeld aan het premiedossier van het jaar, moet er manueel een premieaanvraag worden aangemaakt via ProGezondheid of op papier (aangetekend schrijven).

Aanvullende informatie (juli - augustus)

01 Juli 2024

Tot 31 augustus kunt u aanvullende informatie geven om de door het RIZIV verzamelde informatie te corrigeren of aan te vullen. U kunt dit zelf doen of Curalia kan dit doen als u ons een mandaat heeft gegeven.

Deze informatie kan betrekking hebben op prestaties of periodes van inactiviteit (bevalling, arbeidsongeschiktheid, enz.) waarmee het RIZIV geen rekening heeft gehouden.

Eerste beslissingen

01 september 2024

Als u geen aanvullende informatie heeft verstrekt, neemt het RIZIV de evaluatie die het in juli heeft genomen op basis van de verzamelde informatie. Deze beslissing wordt u per e-mail of per post meegedeeld.

Als het RIZIV u niet het hoogste bedrag voor uw beroep toekent, kunt u de beslissing binnen 60 dagen betwisten met de elementen die uw betwisting ondersteunen.

Betaling

01 Oktober 2024

Het RIZIV betaalt de premies voor zorgverleners aan wie de hoogst mogelijke premie is toegekend en voor zorgverleners die de evaluatie of beslissing hebben gevalideerd.

Voor andere gevallen zal de betaling geleidelijk gebeuren zodra de beslissing definitief is.

Dossiers met aanvullende informatie

01 Oktober 2024

Als u aanvullende informatie heeft verstrekt, verwerkt het RIZIV deze informatie handmatig en neemt vervolgens een beslissing. Wanneer u deze beslissing ontvangt, kunt u deze binnen 60 dagen aanvechten. Een eventuele betaling wordt dan gedaan.

Deze verzekeringen worden u aangeboden door Curalia Brokers b.v. Curalia Brokers b.v. is een verzekeringsmakelaar erkend onder nummer 04573A.

Curalia Brokers b.v. is voor 100% een dochteronderneming van Curalia o.v.v.

Juridische bemerkingen

  • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
  • Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de infofiches van dit product, en de algemene voorwaarden.
  • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels in verzekeringen.
  • Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel.
  • Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.
  • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een Curalia raadgever.
  • U kunt ook de volledige juridische bemerkingen raadplegen.