Gewaarborgd Inkomen

Verzekeringen
Apotheker

De verzekering gewaarborgd inkomen heeft als doel het inkomensverlies ten gevolge van ziekte of ongeval te dekken. Voor zelfstandigen is deze verzekering onmisbaar, maar ook voor bedienden is het geen overbodige luxe!

 

Farmarisk is een collectieve verzekering Gewaarborgd Inkomen van verzekeraar Amma.

Zij garandeert aan de verzekerden de uitbetaling van een vergoeding bij invaliditeit tengevolge van ziekte of ongeval. Het doel van deze verzekering is het vergoeden van een inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid door het verschil te overbruggen tussen de wettelijke vergoedingen tengevolge van ziekte of ongeval van de wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering, die duidelijk lager liggen dan algemeen verwacht, en het gebruikelijke beroepsinkomen van de verzekerde. De aanvaardingsprocedure en het tariefsysteem bij Amma werden maximaal vereenvoudigd. De apotheker kan zelf het te verzekeren bedrag kiezen.

Wie is verzekerd?

Deze polis kan afgesloten worden door apothekers, door hun gezinsleden gedomicilieerd op hetzelfde adres en door de personeelsleden van hun officina's.

Vennootschappen kunnen deze verzekering eveneens onderschrijven voor de apothekers die zij tewerkstellen.

Voorwaarden om aan te sluiten:

- gebruikelijke verblijfplaats hebben in België; jonger zijn dan 56 jaar; een beroepsactiviteit uitoefenen en aanvaard worden door de verzekeraar.

Hoeveel kost deze verzekering?

De premie is in functie van de te verzekeren dagvergoeding en de leeftijd bij aansluiting, zonder onderscheid tussen mannen en vrouwen.

Wat is verzekerd?

Farmarisk is een invaliditeitsverzekering die bij volledige tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid een vergoeding uitbetaalt. De apotheker of vennootschap die deze verzekering onderschrijft, kan bovendien o.a. een beroep doen op een plaatsvervanger om de apotheek draaiende te houden. Voor de apotheker-bediende zal de vergoeding het verschil in inkomen compenseren op een ogenblik dat zijn financiële noden groter zijn omwille van zijn invaliditeit. De verzekerde jaarrente wordt uitgekeerd in verhouding tot de hoogste invaliditeitsgraad: deze van de fysiologische of van de economische invaliditeit. Farmarisk is enkel van toepassing bij volledige invaliditeit, omdat de impact van gedeeltelijke invaliditeit bij apothekers laag ligt. Er is sprake van volledige arbeidsongeschiktheid zodra de invaliditeit ten minste 67% bedraagt. Mits het betalen van een bijpremie, is het echter mogelijk reeds een vergoeding uitbetaald te krijgen bij een invaliditeit vanaf 25%.

Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van:
- psychische stoornissen waarvan de diagnose, gesteld door een in België erkende psychiater, gebaseerd is op geobjectiveerde fysiologische verschijnselen;
- fybromyalgie waarvan de diagnose, gesteld door een in deze materie gespecialiseerde, in België erkende, geneesheer specialist, gebaseerd is op geobjectiveerde fysiologische verschijnselen;
- het chronisch vermoeidheidssyndroom waarvan de diagnose, gesteld door een in België erkend referentiecentrum, gebaseerd is op geobjectiveerde fysiologische verschijnselen.

Dan zijn de prestaties slechts verschuldigd gedurende een periode van maximum 2 jaar, cumulatief over de looptijd van de waarborg, en na het verstrijken van een wachttijd van 18 maanden en een eigen risicotermijn van 180 dagen en voor zover de verzekerde volledig arbeidsongeschikt is.

De dekking is geldig zowel tijdens het beroeps- als het privéleven van de verzekerde.

Wat is niet verzekerd?

Voor een volledige lijst, check de algemene voorwaarden

Een arbeidsongeschiktheid:

- die betrekking heeft op de gevolgen of verwikkelingen van een uitgesloten voorafbestaande toestand;
- t.g.v. een ziekte deels of volledig veroorzaakt door een overmatig gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen;
- door poging tot zelfmoord en/of vrijwillige zelfverminking;
- door geestesstoornissen zonder geobjectiveerde fysiologische verschijnselen;
- naar aanleiding van vruchtbaarheidsbehandelingen.

Vraag uw offerte aan via info@curalia.be of via onderstaande knop.

Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel. Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.

Het Belgisch recht en de dwingende bepalingen van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en van de diverse uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op de polis. Alle geschillen in verband met deze polis en de gekozen waarborgen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.