Pensioensparen

Pensioenopbouw
Logopedist

Ook al is het pensioensparen fiscaal minder interessant dan de persoonlijke storting op uw contract aanvullend pensioen, toch biedt het pensioensparen een waaier aan spaarmogelijkheden samen met fiscale voordelen.

Miniatuurvoorbeeld

Het feit dat het aftrekbaar bedrag losstaat van het inkomensniveau kan interessant zijn in bepaalde situaties. De voordelen van pensioensparen op een rijtje:

  • Mogelijk voor alle belastingplichtigen, ongeacht het beroep
  • Maximum fiscaal aftrekbaar bedrag: € 990 of € 1.270 per belastingplichtige. Indien u € 1.270 stort, geniet u van een belastingvoordeel van 25%. Het fiscaal voordeel is hiermee € 21 hoger dan wanneer u € 990 stort. Maar vooral: op het einde van uw contract zal uw pensioenkapitaal 28% hoger zijn, en dat maakt uiteraard een groot verschil!
  • Kan worden gecombineerd met een persoonlijke storting op een RIZIV-contract
  • Maximaal aftrekbaar bedrag onafhankelijk van het inkomen
  • Fiscaal voordeel van 30% of 25% (inkomen 2021)

De nieuwe pensioenspaarcontracten die Curalia aanbiedt sinds 1 oktober 2017 vallen onder de CuraNova-voorwaarden: een jaarlijks herzienbare intrestvoet om altijd het hoogst mogelijke rendement te kunnen aanbieden. Dit verzekeringscontract werkt niet volgens de klassieke manier, maar hier is de rentevoet van toepassing op de volledige reserve. Het opgebouwde kapitaal is gegarandeerd.

Pensioensparen is bedoeld voor personen die voor een bepaalde duur en in alle veiligheid wensen te sparen voor hun pensioen via een gewaarborgde rentevoet die eventueel verhoogd kan worden met een jaarlijkse winstdeelname en daarbij een fiscaal voordeel willen genieten.

In 2021 is de rentevoet op dit CuraNova contract 0,60% netto. Hier kan aan het eind van het jaar eventueel een winstdeelname, een herverdeling van de winst van de vereniging aan toegevoegd worden. Deze winstdeelname is niet gegarandeerd en jaarlijks herzienbaar. Curalia is noch wettelijk noch contractueel verplicht om over te gaan tot winstdeelname en het recht op winstdeelname bij een individuele overeenkomst afhangt van de discretionaire bevoegdheid van Curalia.

Curalia biedt u een contract aan met vrijwillige en flexibele premies, met een minimum van € 50 per storting en € 100 per jaar. Dit systeem laat u toe jaarlijks het bedrag van de premie aan te passen in functie van uw financiële mogelijkheden. Bovendien ontvangt u interest van zodra de premie op uw contract gestort is.

Het pensioensparen en het langetermijnsparen zijn levensverzekeringen onderworpen aan het Belgisch recht met een gegarandeerde rentevoet van het type tak 21. Deze contracten worden gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor levensverzekeringen tak 21 en bedraagt € 100.000 per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij.

De instapkost bedraagt 2,95% op elke storting. Er worden geen beheerskosten of andere kosten aangerekend behalve in geval van vervroegde uitstap op 60 jaar: 5% (verminderd met 1% per jaar gedurende de 5 laatste jaren van het contract).

Er is geen premietaks noch taxatie op de winstdeelname van toepassing.

De taxatie op de uitkering is van toepassing van zodra één premie een belastingvoordeel heeft opgeleverd.

Een taks van 8% bij pensioensparen en een taks van 10% bij langetermijnsparen is verschuldigd op de verworven reserve (exclusief winstdeelname) op de 60e verjaardag van de aangeslotene, behalve voor de contracten afgesloten vanaf de leeftijd van 55 jaar, waar de taxatie op de 10e verjaardag van het contract plaatsvindt.

Bij overlijden van de aangeslotene wordt het kapitaal belast aan een tarief van 8% bij pensioensparen of 10% bij langetermijnsparen (te verhogen met de gemeentebelastingen).

De financiële informatiefiche en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar op deze pagina. Jaarlijks ontvangt u als verzekeringnemer een volledig overzicht van uw contract.

Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel. Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.