Beroepsaansprakelijkheid

Verzekeringen
Kinesitherapeut

Zorgverleners zijn ook maar mensen. En mensen maken soms fouten. Voorkom financiële zorgen bij beroepsfouten.

Miniatuurvoorbeeld

Elk beroep heeft eigen kenmerken die een aangepaste dekking vereisen. Daarom heeft Curalia Brokers een polis op maat gemaakt die niet alleen de beroepsaansprakelijkheid dekt, maar tevens ook rechtsbijstand aanbiedt volgens de noden van uw beroep als kinesitherapeut.

De burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt via Baloise Insurance. Om uw belangen optimaal te verdedigen kiezen we voor een onafhankelijke rechsbijstand via DAS.

BA Beroep Kinesitherapeut (Baloise Insurance)

Groepspolis Curalia Kinesitherapeut – basis (DAS)

Wie is verzekerd?

De basispolis voorgesteld door Curalia Brokers dekt de aansprakelijkheid van:

- de verzekerde (zelfstandige of bediende)
- de verzekeringnemer en de zaakvoerder(s) (als de verzekeringnemer een vennootschap is);
- de stagiairs;
- de plaatsvervanger (bij ziekte, afwezigheid of vakantie);
- de occasionele hulp;
- de jobstudent;
- de poetsvrouw.

Hoeveel kost deze verzekering?

De premie, kosten en taksen inbegrepen, inclusief rechtsbijstand, is afhankelijk van uw statuut en uw activiteit:

- Kinesitherapeuten bediende: € 62,81/jaar
- Zelfstandige kinesitherapeuten met een basisberoepspraktijk: € 139,05/jaar (inbegrepen electrotherapie en cyriaxmassages)
- Zelfstandige kinesitherapeuten die manuele therapie, cyriax-manipulaties, osteopathie, chiropraxie … toepassen: € 261,31/jaar

Wat is verzekerd?

Elke lichamelijke of materiële schade toegebracht aan één van uw patiënten binnen het kader van uw beroep.

En dat kader is ruim:

- Lichamelijke schade maar bijvoorbeeld ook een vaas die u omverliep bij een huisbezoek;
- Schade aan de patiënt toegebracht door u of door een persoon waarvoor u verantwoordelijk bent (stagiair,...);
- Maar ook bijvoorbeeld uw patiënt die uitglijdt op het spiegelgladde voetpad voor uw praktijk.

Daarenboven, bij stopzetting van uw beroepsactiviteit, is er dekking voor handelingen uitgevoerd tijdens de duur van uw contract, zelfs als de schade zich slechts manifesteert na beëindiging van het contract (tot de wettelijke verjaringstermijn). Zo bent u gedekt als een gewezen patiënt jaren nadien nog een klacht indient.

Indien u een bijkomstige opleiding volgt (manuele therapie, osteopathie…) geniet u een dekking van de prestaties, waarbij u gebruik maakt van technieken uit deze bijkomstige opleidingen, in functie van de gekozen opleiding.

Anterioriteit + posterioriteit zijn gedekt zonder bijpremie! Check de algemene voorwaarden.

De verzekerde bedragen zijn:

- Lichamelijke schade: € 5.000.000,00 per schadegeval en € 10.000.000,00 per verzekeringsjaar;
- Materiële schade: € 250.000,00 per schadegeval en € 500.000,00 per verzekeringsjaar.

Inzake rechtsbijstand:

- € 25.000,00 per schadegeval voor de waarborgen: strafrechtelijke verdediging, burgerlijk verhaal, burgerlijke verdediging;
- € 15.000,00 per schadegeval voor de waarborg geschillen met verzekering BA Beroep;
- € 5.000,00 per schadegeval voor de waarborg bij strafrechtelijke verdediging (zelfs zonder professionele fout) en bij conflicten met het RIZIV.

Wat is niet verzekerd?

Voor een volledige lijst, check de algemene voorwaarden.

- de schade die het gevolg is van een staat van alcoholintoxicatie, intoxicatie ten gevolge van medicijnen, of schade veroorzaakt onder invloed van verdovende middelen of door flagrante fysische of psychische ongeschiktheid
- de opzettelijk veroorzaakte schade;
- de schade die voortvloeit uit een weigering om een in gevaar verkerend persoon te helpen;
- de schade veroorzaakt door oorlog, burgeroorlog en feiten van dezelfde aard;
- de schade veroorzaakt tijdens een staking, een lock-out, oproer, daden van terrorisme of sabotage, gewelddaden met collectieve inslag (politiek, sociaal, ideologisch en andere) al dan niet gepaard gaande met verzet tegen de overheid, tenzij de verzekerde aantoont dat er geen enkel oorzakelijk verband bestaat tussen die gebeurtenissen en het schadegeval;
- daden van grove schuld opgesomd in de speciale voorwaarden;
- misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden;
- uw burgerlijke verdediging indien een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid de verdediging ten laste neemt of zou moeten nemen en er geen belangenconflict optreedt;
- de verdediging van uw belangen voortvloeiend uit rechten die werden overgedragen na het plaatsvinden van het schadegeval;
- intellectuele rechten;
- contracten met D.A.S.;
- geschillen in verband met het vennootschaps- en verenigingsrecht, associatieovereenkomsten, feitelijke verenigingen, geschillen tussen associatieleden onderling, alsook geschillen tussen vennoten onderling;
- geschillen voortvloeiend uit contracten met uitzondering van de dekking Verzekeringscontract “B.A.-Beroep”.

Vraag uw offerte aan via info@curalia.be of via onderstaande knop.

Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel. Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.

Het Belgisch recht en de dwingende bepalingen van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en van de diverse uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op de polis. Alle geschillen in verband met deze polis en de gekozen waarborgen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.