Rechtsbijstand Professioneel

Verzekeringen
Apotheker

Een uitgebreide All Risk Rechtsbijstandsverzekering gaat een hele stap verder dan de rechtsbijstand voorzien in een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een uitgebreide ALL RISK rechtsbijstandsverzekering gaat een hele stap verder dan de rechtsbijstand voorzien in een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. U kunt bij Curalia Brokers een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering afsluiten op maat gemaakt voor zelfstandige apothekers. Dit contract dekt veel rechtsdomeinen en is onmisbaar om al uw professionele belangen te beschermen. Onze partner, D.A.S., is marktleider en is gespecialiseerd in rechtsbijstand voor medische en paramedische beroepen. Zo kunt u rekenen op een ruime ervaring en kiest u vrij uw eigen advocaat.

Groepspolis Curalia Officina Allrisk (DAS)

Hoeveel kost deze verzekering?

€ 185,00 per jaar, kosten en taksen inbegrepen, per zelfstandige, tarief van toepassing indien de beroepsaansprakelijkheid eveneens verzekerd is via Curalia Brokers.

€ 62,40 per jaar, kosten en taksen inbegrepen, voor de levenspartner, eveneens apotheker in dezelfde praktijk.

Wie is verzekerd?

D.A.S. verzekert u, apotheker of apothekervennootschap die het contract onderschrijft voor de uitbating van uw apotheek, samen met uw wettelijke en statutaire vertegenwoordigers en uw personen in dienst. Andere rechtspersonen (managements- of immobiliënvennootschappen) zijn mits bijpremie verzekerbaar. Uw personeel is verzekerd voor bepaalde risico’s. U bent verzekerd voor de onroerende goederen vermeld op het verzekeringsattest.

Wat is verzekerd?

Enkele voorbeelden

Eindelijk is de langverwachte nieuwe installatie voor magistrale bereidingen aangekomen. Groot is echter uw teleurstelling als blijkt dat de installatie vanaf het begin gebreken vertoont. Uw klachten vallen in dovemansoren. Gelukkig dat D.A.S. het dossier van u overneemt en van de leverancier de onmiddellijke vervanging eist. Na korte tijd is de zaak geregeld en kan u met een gerust hart uw patiënten van dienst zijn.

Als drukbezet apotheker moet u de boekhouding uitbesteden. Maar de door u aangestelde accountant is zeer slordig te werk gegaan, waardoor u alles moet laten overdoen. Uiteraard betwist u de hoge afrekening. U wordt echter voor het “achterstallig bedrag” gedagvaard. D.A.S. stelt een advocaat aan voor uw verdediging.

Extra waarborgen: Servicebox en invordering onbetwiste geldschulden t.a.v. een andere onderneming

Bovendien kreeg deze polis (ALL RISK RECHTSBIJSTAND OFFICINA) onlangs nog een uitbreiding met extra voordelen:

- (1)Verhoogde verzekerde bedragen, zelfs tot € 200.000 verdedigingskosten per geschil bij verdediging voor een medische fout of tot € 50.000 voor contractuele, fiscale, sociale geschillen of voor conflicten met de overheid e.d.
- (2)Bij stopzetting of pensionering van uw activiteit, blijft de verzekering gelden. Dankzij zeer lange uitlooptijden kan u op beide oren slapen.
- (3)Voor medische en paramedische beroepen is er ook een dekking bij een vervolging voor het Hof van Assisen voor feiten vanuit de Wet m.b.t. euthanasie, waarbij de vermeende onwettigheid van de euthanasie onvrijwillig is. Ook in deze actuele complexe materie zorgt D.A.S. voor gemoedsrust.
- (4) Uitbreiding waarborg "strafrechtelijke verdediging" : een vervolging wegens het opzettelijk feit "schuldig verzuim"

De verzekerde bedragen zijn:

- Burgerlijk verhaal: als u of uw officina, uw goederen door de fout van iemand anders schade oploopt, zorgt D.A.S. dat de aansprakelijke u vergoedt (€ 200.000,00)
- Strafrechtelijke verdediging: D.A.S. betaalt uw verdediging (ook de gerechtskosten!) als het parket u voor een onopzettelijk misdrijf vervolgt (€ 200.000,00)
- Disciplinaire verdediging: u kunt zich ook voor professionele fouten verweren voor de Orde van Apothekers (€ 200.000,00)
- Bijstand Salduz: D.A.S. staat u bij als u verhoord wordt als verdachte voor feiten waarvoor een aanhouding kan worden bevolen (€ 500,00)
- Burgerlijke verdediging: u bent aansprakelijk, maar er zijn tegenstrijdige belangen tussen u en uw B.A.-verzekeraar. D.A.S. helpt u om de schade-eis tot redelijke proporties terug te brengen of af te wijzen (€ 200.000,00).
- Verzekeringscontracten: geschillen met de beroepsmatige verzekeraars: B.A.-Beroep, Ongevallen, Gewaarborgd Inkomen, Toevertrouwde goederen, cyberrisico’s (€ 200.000,00)
- Na brand: als de verzekeraar van uw officina(s) uw schadeclaim afwijst, verdedigt D.A.S. uw belangen (€ 200 000,00) - Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving (€ 500,00)
- Arbeids & sociaal recht: voor geschillen met uw personeel, uw sociaal-verzekeringsfonds,…(€ 50.000,00)
- Administratief recht: u krijgt het aan de stok met een overheidsinstantie (RIZIV, inspectiecontroledienst) (€ 50.000,00)
- Fiscaal recht: bij een juridisch conflict met de Belgische fiscale autoriteiten over uw beroepsinkomsten betaalt D.A.S. uw verdediging in een gerechtsprocedure (€ 50.000,00)
- Algemene Contracten: u zit met een juridisch conflict met een patiënt of leverancier van een product of dienst. D.A.S. komt op voor uw rechten (€ 50.000,00)
- Bijstand bouwgeschillen (€ 750,00).
- Zakenrecht: uw belangen rondom (mede-)eigendom, vruchtgebruik, hypotheken, lichten en uitzichten (€ 50.000,00)
- Huurrechtsbijstand: als u huurder bent, verdedigt D.A.S. uw juridisch conflict met de verhuurder van uw officina(s) (€ 50.000,00)
- Waarborgen ALL RISK (o.a. vennootschaps- & verenigingsrecht, mediarecht, intellectuele rechten, ICT-recht, marktpraktijken en oneerlijke concurrentie) (€ 50.000,00)
- Insolventie van derden (€ 30.000,00) - Strafrechtelijke borgstelling (€ 30.000,00)
- Voorschot op schadevergoeding (€ 50.000,00) - Voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A. (€ 25.000,00)

Wat is niet verzekerd?

- de waarneming van uw belangen als bestuurder, houder of eigenaar van voertuigen;
- daden van grove schuld;
- borgstelling (uitgezonderd strafrechtelijke borgstelling), aval en schuldovername;
- een tegen u ingestelde procedure van samenloop van schuldeisers;
- uw privéleven;
- onroerende goederen die niet vermeld worden op het verzekeringsattest;
- belastingen of andere openbare bijdragen (onder andere B.T.W, douane en accijnzen);
- merken en octrooien.
- procedures strekkende tot beslag inzake namaak zijn eveneens uitgesloten.

Vraag uw offerte aan via info@curalia.be of via onderstaande knop.

Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel. Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.

Het Belgisch recht en de dwingende bepalingen van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en van de diverse uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op de polis. Alle geschillen in verband met deze polis en de gekozen waarborgen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.