Beroepsaansprakelijkheid

Verzekeringen
Apotheker

Zorgverleners zijn ook maar mensen. En mensen maken soms fouten. Voorkom financiële zorgen bij beroepsfouten.

Elk beroep heeft eigen kenmerken die een aangepaste dekking vereisen. Daarom heeft Curalia Brokers een polis op maat gemaakt die niet alleen de beroepsaansprakelijkheid dekt, maar ook rechtsbijstand aanbiedt volgens de noden van uw beroep als apotheker. De burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt via Baloise Insurance. Om uw belangen optimaal te verdedigen kiezen we voor een onafhankelijke rechtsbijstand via DAS.

BA Beroep Apotheker (Baloise Insurance)

Groepspolis Curalia Officina – basis (DAS)

Een apotheker loopt een niet te onderschatten risico dat zijn aansprakelijkheid betrokken raakt in zijn relatie met de patiënt. Dit kan het geval zijn:

• Bij de aflevering van producten: de apotheker geeft bijvoorbeeld 10mg aan een patiënt terwijl er 5mg op het voorschrift stond.
• Bij de bereiding van producten (zowel magistrale als officinale bereidingen),
• Bij de uitbating van een apotheek: iemand struikelt bijvoorbeeld over de drempel van de apotheek en breekt zijn been.

Wanneer er door fout of nalatigheid van de apotheker schade is berokkend aan een derde (patiënt) kan de apotheker beroep doen op deze verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid apotheker”.

Is deze verzekering verplicht?

Conform de richtlijnen van de Orde dienen ALLE apothekers hun burgerlijke (beroeps)aansprakelijkheid te verzekeren. De werkgever (eenmanszaak of vennootschap) moet zich dus samen met zijn medewerkers verzekeren. Zij werken immers onder leiding en toezicht van de werkgever. De apotheker-bediende moet zich ook persoonlijk verzekeren: de waarborg rechtsbijstand kan belangrijk zijn in geval een belangenconflict met zijn werkgever.

Wie is verzekerd?

De basispolis voorgesteld door Curalia Brokers dekt de aansprakelijkheid van :
- de verzekerde (zelfstandige of bediende);
- de verzekeringnemer en de zaakvoerder(s) (als de verzekeringnemer een vennootschap is);
- de stagiairs: apotheker en/of assistent;
- de plaatsvervanger (bij ziekte, afwezigheid of vakantie);
- de occasionele hulp;
- de jobstudent;
- de poetsvrouw.

Hoeveel kost deze verzekering?

De basispremie voor een zelfstandige bedraagt € 185,00 per jaar, kosten en taksen inbegrepen. Bent u zelfstandige en hebt u werknemers in dienst? U dient een bijpremie te betalen per werknemer. Deze bijpremie bedraagt: + 100% voor elke voltijds adjunct-apotheker (+ 50% voor een deeltijds) + 50% voor een voltijds- of deeltijds assistent en voor uw partner die meehelpt in de zaak. U hoeft geen bijpremie te betalen voor personeelsleden die geen farmaceutische taken uitvoeren (bvb poetsvrouw, administratief personeel,…). Als apotheker-bediende betaalt u slechts € 55,00 (ipv € 185,00) per jaar (kosten en taksen inbegrepen).

Wat is verzekerd?

- De polis verzekert de dagdagelijkse activiteit van de apotheker: magistrale en officinale bereidingen; VOS voorschrift, IMV, gefractioneerd afleveren en ook de substitutie als dit wettelijk toegelaten is;
- Beschermt uw erfgenamen, vermits geen verhaal op de erfgenamen;
- Verzekert de farmaceutische zorgen: huisapotheker, GGG, …
- Anterioriteit + posterioriteit zijn gedekt zonder bijpremie! (Check de algemene voorwaarden)

De verzekerde bedragen zijn: Inzake burgerlijke aansprakelijkheid:

- Lichamelijke schade: € 5.000.000,00 per schadegeval en € 10.000.000,00 per verzekeringsjaar;
- Materiële schade: € 250.000,00 per schadegeval en € 500.000,00 per verzekeringsjaar;
- € 2.500,00 medische kosten bij ongeval in een officina, zelfs als u niet aansprakelijk bent. Inzake rechtsbijstand:
- € 25.000,00 per schadegeval voor de waarborgen: strafrechtelijke verdediging, burgerlijk verhaal, burgerlijke verdediging;
- € 15.000,00 per schadegeval voor de waarborg geschillen met verzekering BA Beroep;
- € 5.000,00 per schadegeval voor de waarborg bij strafrechtelijke verdediging (zelfs zonder professionele fout) en bij conflicten met het RIZIV.

Wat is niet verzekerd? Voor een volledige lijst zie algemene voorwaarden

- de schade die het gevolg is van een staat van alcoholintoxicatie, intoxicatie ten gevolge van medicijnen, of schade veroorzaakt onder invloed van verdovende middelen of door flagrante fysische of psychische ongeschiktheid
- de opzettelijk veroorzaakte schade;
- de schade die voortvloeit uit een weigering om een in gevaar verkerend persoon te helpen;
- de schade veroorzaakt door oorlog, burgeroorlog en feiten van dezelfde aard;
- de schade veroorzaakt tijdens een staking, een lock-out, oproer, daden van terrorisme of sabotage, gewelddaden met collectieve inslag (politiek, sociaal, ideologisch en andere) al dan niet gepaard gaande met verzet tegen de overheid, tenzij de verzekerde aantoont dat er geen enkel oorzakelijk verband bestaat tussen die gebeurtenissen en het schadegeval;
- misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden;
- uw burgerlijke verdediging indien een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid de verdediging ten laste neemt of zou moeten nemen en er geen belangenconflict optreedt;
- intellectuele rechten;
- contracten met D.A.S.;
- geschillen in verband met het vennootschaps- en verenigingsrecht, associatieovereenkomsten, feitelijke verenigingen, geschillen tussen associatieleden onderling, alsook geschillen tussen vennoten onderling;
- geschillen voortvloeiend uit contracten met uitzondering van de dekking Verzekeringscontract “B.A.-Beroep”.

Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel. Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.

Het Belgisch recht en de dwingende bepalingen van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en van de diverse uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op de polis. Alle geschillen in verband met deze polis en de gekozen waarborgen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.