Beroepsaansprakelijkheid

Verzekeringen
Podoloog

Zorgverleners zijn ook maar mensen. En mensen maken soms fouten. Voorkom financiële zorgen bij beroepsfouten.

Miniatuurvoorbeeld

Elk beroep heeft eigen kenmerken die een aangepaste dekking vereisen. Daarom heeft Curalia een polis op maat gemaakt die niet alleen de beroepsaansprakelijkheid dekt, maar ook rechtsbijstand aanbiedt volgens de noden van uw beroep als podoloog.

De burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt via AMMA. Om uw belangen optimaal te verdedigen kiezen we voor een onafhankelijke rechtsbijstand via DAS.

BA Beroep Individuele zorgverstrekker (AMMA)

Groepspolis rechtsbijstand podologen (DAS)

Wie is verzekerd?

De basispolis voorgesteld door Curalia Brokers dekt de aansprakelijkheid van de podoloog in loondienst en de zelfstandige podoloog.

Er zijn waarborguitbreidingen zoals de hoedanigheid van podoloog of coördinator van andere podologen of als stagebegeleider, en bezoldigde en onbezoldigde prestaties in het kader van jeugdkampen, georganiseerde reizen of gelijkaardige activiteiten gedurende maximaal 2 maanden.

Wat kost deze verzekering?

De basispremie voor een zelfstandige podoloog kost op dit ogenblik jaarlijks € 87,68, taksen en kosten inbegrepen. Zoals de wet op de arbeidsovereenkomsten bepaalt, is het aansprakelijkheid van een bediende beperkt en zal de podoloog-bediende bijgevolg slechts € 63,94 per jaar betalen, taksen en kosten inbegrepen.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt elke eventuele lichamelijke of materiële schade toegebracht aan één van uw patiënten naar aanleiding van een daad gesteld door u of een persoon waarvoor u verantwoordelijk bent in het kader van uw beroep.

Wat zijn de verzekerde bedragen?

- € 5.000.000,00 per schadegeval en per verzekeringsjaar bij lichamelijke schade;
- € 250.000,00 per schadegeval bij stoffelijke schade;
- € 25.000,00 per schadegeval rechtsbijstand voor de waarborgen Burgerlijk verhaal/Strafrechterlijke – en Burgerlijke verdediging.
- € 15.000 per schadegeval voor de waarborg Rechtsbijstand verzekeringscontract BA beroep.
- 5.000 EUR per schadegeval voor de waarborg Disciplinaire verdediging/Rechtsbijstand Riziv.

Wat is niet verzekerd?

Voor een volledige lijst, check de algemene voorwaarden

- activiteiten van biomedische opzoekingen of proefnemingen met inbegrip van de testen ad hoc;
- activiteiten die bestaan uit :
- schade veroorzaakt tijdens een oorlog, een staking, een lock out, oproer, daden van terrorisme of sabotage, gewelddaden met collectieve inslag al dan niet gepaard gaande met verzet tegen de overheid;
- schade veroorzaakt door orkanen, windhozen, cyclonen, overstromingen, aardbevingen en andere natuurverschijnselen van catastrofale aard;
- de verdediging van uw belangen als bestuurder, houder of eigenaar van motorvoertuigen;
- misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden;
- uw burgerlijke verdediging indien een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid de verdediging ten laste neemt of zou moeten nemen en er geen belangenconflict optreedt;
- de verdediging van uw belangen voortvloeiend uit rechten die werden overgedragen na het plaatsvinden van het schadegeval;
- intellectuele rechten;
- contracten met D.A.S.;
- geschillen in verband met het vennootschaps- en verenigingsrecht, associatieovereenkomsten, feitelijke verenigingen, geschillen tussen associatieleden onderling, alsook geschillen tussen vennoten onderling;
- geschillen voortvloeiend uit contracten met uitzondering van de dekking Verzekeringscontract “B.A.-Beroep”.

Vraag uw offerte aan via info@curalia.be of via onderstaande knop.

Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel. Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.

Het Belgisch recht en de dwingende bepalingen van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en van de diverse uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op de polis. Alle geschillen in verband met deze polis en de gekozen waarborgen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.