Medilife
Home Arts Aanvullend Pensioen
Sociale Voordelen (RIZIV)
 
 
vinden

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

De RIZIV sociale voordelen is een jaarlijkse premie uitgekeerd door het RIZIV aan elke arts die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze RIZIV-tussenkomst kan u aanwenden voor de opbouw van een aanvullend pensioen en/of de betaling van een gewaarborgd inkomen.

het RIZIV-aanvraagformulier 2018 kan u hier downloaden.
Deadline aanvraag: 30/6/2018

Graag beantwoorden we enkele veelgestelde vragen:
Wie heeft recht op deze sociale voordelen?
Hoe bekomt men deze sociale voordelen?
Waartoe mogen deze sociale voordelen dienen?
Aan welke voorwaarden moet uw contract Aanvullend Pensioen voldoen?
Wat biedt Curalia u inzake het beheer van uw sociale voordelen?

Wie heeft recht op deze sociale voordelen?
Elke arts die het akkoord artsen - ziekenfondsen niet schriftelijk verwerpt, heeft recht op de sociale voordelen.  

 • Wat is het akkoord artsen-ziekenfondsen (Medicomut akkoord)?
  Dit akkoord regelt de relaties tussen artsen, patiënten en mutualiteiten.
  Het laatste akkoord dateert van 2016 en heeft betrekking op uw prestaties voor 2016 en 2017.
  Door dit akkoord verbindt u er zich toe de richtlijnen na te leven van het RIZIV over o.m. nomenclatuur en honoraria. In ruil daarvoor heeft u recht op de RIZIV-sociaal statuut en de daaruit vloeiende sociale voordelen.
 • Dien ik het akkoord als arts te aanvaarden of te verwerpen?
  U bent als arts automatisch geconventioneerd. Met andere woorden: als u het akkoord niet aanvaard dient u ze te verwerpen!
  (deadline = 26/2/2016!)   
  U kan het Medicomut akkoord echter ook maar gedeeltelijk verwerpen. Daardoor heeft u wel recht op de RIZIV sociale voordelen voor een gedeelte van uw prestaties (2015: 2239,31 EUR).


Hoe bekomt men deze sociale voordelen?
Curalia bezorgt u elk jaar een aanvraagformulier (klik hier) . U dient dit formulier in te vullen, te ondertekenenen en... terug te sturen naar Curalia. Wij  kijken alles goed na en bezorgen uw aanvraag vóór 30 juni aan het RIZIV.

Wat moet u op dit formulier invullen?
+ Recto: u moet uw aansluiting tot het medicomut akkoord bevestigen. Volgt u dit
akkoord slechts voor een deel van uw prestaties, dan dient u een gedetailleerde beschrijving te geven van de periodes en plaatsen waar u gewerkt heeft volgens de tarieven van de conventie, alsook de periodes en plaatsen waar u dit niet deed.
Een verblijf in het buitenland in het kader van een specialisatie of een periode van werkonbekwaamheid dient u eveneens te vermelden. + Verso : Hier dient u te verklaren waar u uw sociale voordelen voor zal gebruiken:
- Deel A: Recht voorbehouden aan een pensioen bij de gezondheidszorg-
diensten van het RIZIV: dit betreft slechts 3 artsen op 1000 ...
- Deel B: Financiering van een contract gewaarborgd inkomen of van een
pensioenovereenkomst. Voorzie het document eenvoudigweg van uw naam, voornaam, een datum, een stempel en een handtekening (vergezeld van de vermelding “gelezen en goedgekeurd”) en stuur het terug naar Curalia, die op haar beurt het document aanvult met de contractgebonden gegevens en het tenslotte overmaakt aan het RIZIV voor 30 juni.
Het RIZIV verbindt zich ertoe uw sociale voordelen op uw contract te storten voor 15 januari 2017. Zoniet zal zij laattijdigheidsinteresten betalen van 7% per jaar: een mooi rendement ...


Waartoe kunnen deze sociale voordelen dienen?
Er bestaan twee mogelijkheden:

A. De financiering van een verzekering gewaarborgd inkomen voor in geval van werkonbekwaamheid. Dit is een uiterst nuttige dekking voor zelfstandige artsen. U moet echter op twee elementen letten:
+ U kan zich nooit voor een hoger inkomen verzekeren dan uw reëel inkomen, hetgeen met het huidig bedrag van de sociale voordelen wel eens het geval zou kunnen zijn voor de jongere artsen.
+ De premie van deze verzekering is een professionele kost die aftrekbaar is indien u ze zelf betaalt. Wordt deze premie betaald door het RIZIV, dan verliest u deze mogelijkheid tot fiscale aftrekking.
Kortom, dit type verzekering financieren met uw sociale voordelen is interessant aan het begin van uw carrière. Wanneer uw inkomsten (en uw belastingen) echter omvangrijker worden, heeft u er alle belang bij deze verzekering zelf te betalen en uw sociale voordelen voor andere doelen te reserveren.

B. De sociale voorwaarden aanwenden ten voordele van een aanvullend pensioenkapitaal. U hoeft geen helderziende te wezen om te beseffen dat uw inkomsten na uw carrière zullen dalen en dat u dus best een reserve voorziet. Dit is dan ook de meest interessante bestemming voor uw RIZIV sociale voordelen! Na accumulatie gedurende een 30 à 35-jarige carrière leiden de sociale voordelen tot de samenstelling van een aanzienlijk kapitaal.


Aan welke voorwaarden dient uw contract Aanvullend Pensioen te voldoen?
Sinds 2004 dient het contract, waarop de sociale voordelen gestort worden, een verplicht luik solidariteitswaarborgen te bevatten:
• 90% van de gestorte som wordt gekapitaliseerd voor uw aanvullend pensioen;
• De overige 10% worden op een solidariteitsfonds gestort, die u recht geeft op aanvullende solidariteitswaarborgen. Deze waarborgen vormen een aanvulling op de verplichte sociale zekerheid gedurende uw carrière. Zij variëren van verzekeraar tot verzekeraar : let er goed op dat deze waarborgen bij het voorgestelde contract aangepast zijn aan uw situatie en dat het niveau van de waarborgen overeenstemt met het bedrag dat bestemd is voor de financiering ervan: meer dan 450 euro!


Waarom het beheer van uw sociale voordelen aan Curalia toevertrouwen?
1. De eerste reden is uiteraard het RENDEMENT, dat uit twee delen bestaat:
+ GEWAARBORGD RENDEMENT: Uw contract is een Curalia-verzekeringscontract met een jaarlijks gegarandeerd rendement van 1,00% netto in 2018 voor CuraNova contracten.
+ WINSTVERDELING: De hoogste van de markt. Hoe kan dit? Omdat Curalia een
Onderlinge Verzekeringsvereniging is: haar verzekerden zijn haar enige aandeelhouders. Elke verzekerde krijgt dus een dividend, zoals een aandeelhouder bij een beursgenoteerde maatschappij.
Resultaat: het rendement van de Curalia-contracten bereikte de laatste dertig jaar een gemiddelde van 6,25%.

2. U steunt op de stevige expertise in het beheren van de sociale voordelen, die Curalia in 50 jaar tijd heeft opgebouwd: meer dan 14.000 zorgverleners vertrouwen hierop!
Dit manifesteert zich in de opvolging van de procedure: Ieder jaar sturen wij u een reeds ingevuld formulier op. Vervolgens sturen wij u herinneringen tot u ons dit formulier getekend teruggestuurd heeft. Wij maken het dan over aan het RIZIV en verzorgen tenslotte de opvolging van de betaling door het RIZIV. Gedurende de hele looptijd van de procedure houden wij u op de hoogte van de stand van zaken.

3. Curalia beheert uw sociale voordelen en uw contract Aanvullend Pensioen gedurende uw ganse carrière, ongeacht de evolutie of richting die u eraan geeft. Mocht u uw activiteiten stopzetten of zich deconventioneren, dan rekenen wij u geen enkele administratieve kost aan. Uw carrière is uw keuze en uw vrijheid!.

4. Wie lid wordt van Curalia geniet eveneens een waaier aan andere voordelen: hospitalisatieverzekering aan een verlaagde premie, kortingen op uw auto- en brandverzekering, en de mogelijkheid een analyse te laten uitvoeren van uw verschillende verzekeringen ...


Er zijn nog steeds veel artsen die hun RIZIV sociale voordelen niet aanvragen, hoewel zij er recht op hebben. Deze “nalatigheid” kost hen tienduizenden euro’s. Sommigen denken misschien dat het RIZIV meer controles uitvoert bij geconventioneerde artsen ... Niets is echter minder waar: zij kennen uw profiel sowieso, geconventioneerd of niet.


Wenst u te ontdekken wat een Curalia-contract, gefinancierd door het RIZIV, u kan opbrengen? Vraag ons een contractvoorstel.

Wenst u dat wij uw RIZIV sociale voordelen voor u beheren? Stuur ons dan het RIZIV-formulier volledig ingevuld terug. Indien u dit formulier niet meer heeft, kan u het hier uitprinten. Wij doen vervolgens al het nodige om uw dossier in orde te brengen
WACHT NIET LANGER: dit document is tot 4550 euro waard!!
Vragen? Stel ze ons per mail en we beantwoorden ze zo snel mogelijk.

  | Last update: 04/01/2018
 
Aanvullend Pensioen
  In het algemeen
Sociale Voordelen (RIZIV)
  Solidariteit
  VAP: Vrij Aanvullend Pensioen

Aanvraag RIZIV contract

Info-fiche CuraNova met solidariteit (PDF)

Dossier: sociale voordelen voor artsen (PDF)

Aanvraag RIZIV-tussenkomst (PDF)

Juridische bemerkingen