Algemene vergadering Curalia van 31 mei 2018

Volmacht

Volmacht terug te sturen vóór 24 mei 2018

[*] = verplicht in te vullen
Ondergetekende, [*]
lid Curalia nr [*]
geeft hierbij volmacht aan [*]
om in zijn/haar naam te stemmen op de Algemene Vergadering Curalia van 31 mei 2018.
Gedaan te [*]
Op (datum) [*]
E-mail [*]

(*) Artikel 23 van de statuten: De Algemene Vergadering is samengesteld uit de stichtende en de gewone leden. §2. Elk gewoon lid heeft recht op één stem. Het gewoon lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een lid, stichtend of gewoon lid, dat een geschreven en speciaal voor de vergadering geldende volmacht voorlegt. §3. De volmachten genoemd in dit artikel §1 en §2 worden ten minste acht dagen voor de vergadering neergelegd ter zetel van de vereniging ter attentie van de Raad van Bestuur. §4… §5. Niemand kan van meer dan vijfentwintig gewone leden volmacht krijgen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering.